KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur hamba panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Kepada penulis. Karena ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dan perjuangannya dalam menjalani Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Termasuk melakukan penelitian dan menyusun laporan yang berjudul “Disiplin Belajar Siswa SMA PGRI 56 Ciputat Kota Tangerang Selatan”.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh muslimin dan muslimah. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagai makhluk sosial penulis tidak dapat hidup sendiri. Begitu pula dengan proses pelaksanaan penelitian, penulis membutuhkan bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan baik. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

 1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA. Selaku Dosen Pembimbing PPKT untuk jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal hingga berakhirnya PPKT ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin.
 2. Bapak Drs. Asep Setiadi, M.Pd. Selaku kepala sekolah SMA PGRI 56 Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah mengizinkan penulis melaksanakan PPKT dan melakukan penelitian di sekolah yang dipimpin.
 3. Bapak Tatan ZM, S.Ag, M.Pd sebagai guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Diri dan Guru Pamong Pengajaran sekaligus Pamong Administrasi yang banyak membantu, membimbing dan memberi masukan kepada penulis dengan sangat sabar.
 4. Dewan guru, Staf Tata Usaha, Perpustakan serta Keamanan SMA PGRI 56 Ciputat  yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu selama pelaksanaan PPKT.
 5. Ibu dan Bapak tersayang yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil. Juga tak henti-hentinya memanjatkan do’a serta cucuran air mata kepada-Nya untuk putra-putrinya, agar selalu mendapatkan ridho-Nya di setiap langkah perjuangan menempuh kesuksesan dunia dan akhirat.
 6. Adinda Eka Triyuningsih yang senantiasa bersabar dan tetap memberikan suport dalam menemani proses penyelesaian laporan penelitiaan ini. Semoga Allah swt meridhoi setiap langkah dan kesetiaan yang telah diberikan.
 7. Sahabat IANW (Ikatan Alumni Nahdlatul Wathan) yang tetap memberikan motivasi selama PPKT berlangsung.
 8. Sahabat IRAQ (Ikatan Remaja Ahlul Qohwah ) yang selalu setia menemani penulis di kala suka dan duka serta memberikan solusi setiap kali penulis menemukan kesulitan dalam penyelesaian laporan penelitian ini. Tetap semangat dan semoga persahabatan ini tetap bertahan hingga akhir hayat. ”Ga ada lo ga rame”.
 9. Sahabat WG Colection (Yusran Khaidir, Aan Supratman, Surya Syafar Khoer), ”Jangan pernah malu dalam menciptakan suatu karya”.
 10. Teman-teman Praktik Profesi Keguruan Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Aji Payumi, Siti Sanawiyah, Eliawati Addawiyah, Diyah R. Hasni, Nurlaila, Iyoh Masfiroh, Teni Nurhaida, Yuyum Muawwanah) yang telah berjuang bersama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengabdian yang mulia. Semangatmu, semangatku, semangat kita semua
 11. Murid-muridku tersayang yang telah memberikan semangat dan warna baru serta pengalaman pembelajaran yang sangat luar biasa sebagai wujud kesiapan dalam menghadapi hari esok. Tetap semangat.
 12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam peyusunan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis panjatkan do’a dan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga jasa yang telah mereka berikan menjadi bukti amal sholeh dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya. Amiin.

Akhirul kalam, penulis mohon maaf bila laporan penelitian ini masih jauh dari kata semprna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat berharap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ciputat, 22 Mei 2010

Penulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s